Vedtægter for Dansk Tractorpulling – Vendsyssel

Vedtægter for Dansk Tractorpulling – Vendsyssel  

§ 1 Navn.  

Forenings navn er Dansk Tractorpulling Vendsyssel, DTP- Vendsyssel  

§ 2 Hjemsted.  

Foreningen har hjemsted i Hjallerup, Dronninglund Kommune.  

§ 3 Formål  

Forening har til formål at udbrede kendskabet til og aktivt fremme sporten virke i Vendsyssel. Dette sker bl.a. ved at afholde en DM-afdeling i tractorpulling på Hjallerup Tractorpulling Arena.  

§ 4 Medlemmer  

Som menige medlemmer kan optages enhver, der vil opfylde formålsparagraffen og har indbetalt kontingent. Bestyrelsen kan, med 2/3 flertal, ekskludere et medlem eller nægte et nyt medlem optagelse, såfremt foreningens vedtægter ikke overholdes, eller andre vigtige grunde taler herfor.  

§ 5 Generalforsamling  

Generalforsamlingen afholdes 2. uge i oktober. Der indkaldes skriftligt til alle medlem senest 14 dage før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.  

Dagsorden til generalforsamlingen er:  

Valg af dirigent.  

Valg af referent og 2stk. stemmetællere.  

Formandens beretning  

Godkendelse af formandens beretning  

Fremlæggelse af regnskab.  

Godkendelse af regnskab.  

Fastsættelse af kontingent.  

Indkomne forslag  

Valg til bestyrelsen  

Valg af revisor.  

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes hvis en enig bestyrelses anmoder herom eller 10% af medlemmerne angiver skriftligt ønske herom til formanden.  

§ 7 Valg  

Alle medlemmer kan modtage valg til bestyrelsen.  

Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted.  

Valgene sker ved skriftlig afstemning og der stemmes efter prioriteringsmetoden.  

Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indsættes en suppleant for resten af valgperioden.  

Alle medlemmer som er tilstede på generalforsamlingen og har indbetalt kontingent har stemme ret til generalforsamlingen.  

§ 8 Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år af gangen. Der vælges på skift 3 og 2 medlemmer. Der vælges 3 i lige årstal. Suppleanter er på valg hvert år, medmindre de indtræder i bestyrelsen. De vælges 2 suppleanter hvert år.  

§ 9 Konstituering  

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Konstituerende møde finder sted hos den afgående formand.  

§ 10 Bestyrelses møder  

Formanden indkalder til bestyrelsen til møde, når han finder det på krævet eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne såfremt de ønsker det. Suppleanter har ikke stemmeret, medmindre de kommer i stedet for et andet bestyrelsesmedlem.  

Stk. 2  

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 stemmeberettigede er tilstedet og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Mindst én stemme mere ned halvdelen. Formandens stemme er ikke afgørende ved stemmelighed. Dette er for at sikre størst mulig enighed. Referat af bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsesmedlemmerne.  

§ 11 Vedtægtsændringer  

Vedtægtsændringer skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på generalformalingen.  

§ 12 Sekretariat  

Sekretariatet er på formandens eller kassererens adresse. PT. På kassererens adresse: Søndermarken 45, 9320 Hjallerup  

§ 13 Kontingent  

Kontingentet for den efterfølgende betaling, fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag hertil.  

§ 14 Økonomi  

Hvis der oparbejdes en egenkapital, der er stører en det behov der er for at kunne afholde en DM afdeling skal denne bruges på forenings formål.  

§ 15 Regnskab  

Årsregnskabet følger perioden 1. september – 31. august. Årsregnskabet revideres og på tegnes af to revisorer.  

§ 16 Revision  

Revisorerne vælges på årsmødet for 2 år af gangen, på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted.  

Der stilles ingen krav til revisorerne om medlemskab af foreningen.  

§ 17 Ophævelse af foreningen  

Eventuel ophævelse kræver 2/3 flertal af de stemmeberettigede på to på, hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 4 ugers mellemrum. En eventuel netto formue ved ophævelse, skal fast fryses i foreningens pengeinstitut til genoprettelse af en forening til fremme af sporten i Vendsyssel. Dette skal ske i mindst 5 år. Her efter tilfalder pengene Dansk Tractorpulling 

Vedtægter sidst ændret 23. november 2004.