Vedtægter for Dansk Tractorpulling – Midtjylland

 

30. januar 1991  

§ 1. Formål.  

Dansk Tractor Pulling Midtjylland har til formål at udbrede interessen for traktortræk, at arrangere konkurrencer i tractorpulling og at varetage nuværende og kommende medlemmers interesser.  

§ 2. Medlemmer.  

Som medlem kan optages enhver person, der går ind for foreningens formål.  

§ 3. Ledelse.  

DTP Midtjylland ledes af en bestyrelse på syv (7) medlemmer. Kun medlemmer af DTP Midtjylland er valgbare til bestyrelsen. Ved valg af bestyrelse skal tilstræbes en sammensætning af traktorfører, tekniske og branchekyndige. Valgperioden er to år. På ulige år er 3 medlemmer på valg, og på lige 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger sekretær, som ikke har stemmeret i bestyrelsen. Valg sker efter prioriteringsmetoden. Der skal vælges to (2) supplanter til bestyrelsen. Supplanter er på valg hvert år. Fire (4) bestyrelsesmedlemmer er beslutningsdygtige. Ved stemmelighed har formanden en ekstra stemme.  

§ 4. Generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i oktober kvartal. Indvarsling sker ved personlig indbydelse af medlemmer og ved annoncering i dagspressen senest to (2) uger forud. Indvarslingen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden. Bestyrelsen aftaler generalforsamlingens dagsorden og tilrettelægger generalforsamlingen på god demokratisk vis. Alle beslutninger undtaget § 8 og § 9 træffes ved absolut flertal. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter samme retningslinier, når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker dette. Generalforsamlingen nedsætter udvalg efter behov. Alle afstemninger foregår skriftligt. Kun medlemmer med gyldigt medlemsbevis har stemmeret. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 15. september.  

§ 5. Tilhørsforhold.  

Foreningen indordner sig under DTP’s vedtægter, formålsparagraf og foreningspyramide.  

§ 6. Økonomi.  

Bestyrelsen fastsætter kontingent til foreningen for et år ad gangen. Det skal godkendes på generalforsamlingen og opkræves forud for det år det vedrører. Foreningen skal i videst mulig omfang søge sine aktiviteter finansieret ved overskud af afholdte arrangementer og sponsorbidrag samt gaver.  

§ 7. Regnskab og revision.  

Bestyrelsen vælger kasserer. Og har ansvar for at foreningen fører et regnskab over de indkomne midler. Regnskabsår 1/10 – 30/9. På generalforsamlingen vælges to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Der er en revisor på valg hvert år. Valgturnus afgøres ved lodtrækning. Det reviderede regnskab for året forud forelægges på skrift til de fremmødte og gennemgås på generalforsamlingen.  

§ 8. Vedtægtsændringer.  

Vedtægtsændringer kan foretages efter to (2) på hinanden følgende generalforsamlinger. Beslutning herom kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.  

§ 9. Ophør  

Foreningens opløsning kan besluttes på to (2) på hinanden følgende generalforsamlinger med flertal som § 8 på begge forsamlinger. Eventuel opsamlet gæld søges afviklet efter bestyrelsens forslag før foreningens opløsning. Eventuel opsparet formue skal fordeles efter generalforsamlingens ønske på oplæg fra bestyrelsen.  

(denne version er renskrevet af Lars Skou, 18. januar 2007, den original og underskrevne version forefindes hos bestyrelsen for DTP Midtjylland)