Til alle traktorteams i Dansk Tractor Pulling 2022

                        

Hermed følger lidt information til den kommende sæson. Dels lidt opfriskning, dels nogle ændringer.

 

DM-tilmelding

DM-tilmeldingen ligger online på hjemmesiden under Info – DM-tilmelding. Den skal udfyldes og derefter skal der betales i webshoppen for at deltage i Danmarksmesterskabet, tilmeldingen skal foretages senest 15. marts.

For at deltage i Danmarksmesterskabet, skal der indbetales i alt 3500,- kr. som består af: 200,- kr. i tilmelding og regelbog, 1300,- kr. for syn af traktor og 2000,- i gebyr som tilbagebetales efter nedenstående.

TILBAGEBETALING af depositum (2000,-)

Fravær

3 stævner

4 stævner

5 stævner

6 stævner

7 stævner

8 stævner

0

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

75 %

2

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

3

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

4

 

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

5

 

 

0 %

0 %

0 %

0 %

6

 

 

 

0 %

0 %

0 %


Beløbet skal indbetales via DTP’s webshop under Tilmelding/Syn –Tilmelding og syn af tractor og skal være indbetalt inden tractoren skal synes, således der kan fremvises kvittering til synsmanden. Syn af kobling vil kunne påbegyndes inden der er betalt, men ikke afsluttes.

Kopi af forsikringsdokumentation (påført DTP registreringsnr.) skal indsendes senest 20. marts på su@tractorpulling.dk eller medbringes til kørermødet i Brande.

Ved for sen tilmelding forbeholder DTP sig retten til at afvise tilmeldingen under hensyntagen til afvikling af en DM-afdeling inden for en fornuftig tidsramme. Ligeledes vil der kunne pålægges et ”tilmeldingsgebyr” på 200,-

Afmelding til et DM-stævne SKAL ske senest mandag før stævnet til Stævneudvalget, tlf. 22176026 (Ole) eller 24266347 (Lars), eller e-mail: su@tractorpulling.dk Hvis ikke, kan bestyrelsen vedtage, at der på ny skal indbetales 200,- kr. for at kunne deltage i DM.

Mødetidspunkt til DM

Hvis intet andet er meddelt, er mødetiden til DM-stævnerne 1½ time før officiel stævnestart, og klasserne vejes umiddelbart, inden de køres.

Hvert team har gratis adgang for 4 personer pr. traktor, som alle skal være medlem af DTP. Dette forudsætter selvfølgelig at traktoren deltager på dagen.

Køremøder til stævnerne

Vi gør opmærksom på, at der er MØDEPLIGT til kørermøderne ved DM-stævnerne. Traktor kørere og evt. teamchefer skal være til stede under kørermødet som, hvis intet andet er meddelt på forhånd, afholdes én time før officielt starttidspunkt, ved VÆGTEN.

 

Start/ Transport/ præmiepenge

Der udbetales ikke start- eller transportpenge.

Der udbetales bropenge (Storebælt) med 1200 kr. pr. stævne til de teams der krydser storbælt.

Ved DM i alle klasser:
Der betales 40,- pr tilskuer (min. 1000 tilskuere) og 500,- pr. fremmødte tractor til præmiepengepuljen.

Ved andre stævner:
Der betales 2000,- pr. fremmødte tractor til præmiepengepuljen + 500,- til foreningen.

Rainout:
I tilfælde af rainout betales 500,- pr. fremmødte tractor og de fremmødte deler dagens point.

Udbetaling

Når året er omme fordeles det beløb der er tilbage i præmiepengepuljen efter at man har udbetalt bropenge og hensat til EM. Fordelingen foretages ud fra de DM-point der er givet i løbet af sæsonen, udregning og udbetaling vil blive foretaget efter sidste afdeling af DM. (bankoverførsel)

I de år hvor der ikke er EM i Danmark vil der blive hensat 800 kr. pr. klasse for hver DM-afdeling som tilskud til EM-deltagere.

DM-point

DM-pointene fordeles som følger:

1.pl. =15p. 2.pl. =12p. 3.pl.=10p. 4.pl.=8p. 5.pl=7p. 6.pl.=6p. 7.pl.=5p. 8.pl.=4p 9.pl.=3p. 10.pl.=2p. 11.pl.=1p. Resterende pl.=0p. 

Derudover gives der 5 hookpoint ekstra ved første og sidste DM-afdeling, til alle som er mødt frem og er synet og vejet. I tilfælde af havari på stævnedagen, opnås hookpoint i de klasser man er tilmeldt.

Danmarksmesterskabet (DM)

Der er planlagt et antal DM-afdelinger som fremgår af medsendte stævnekalender (der kan dog forekomme ændringer når vi kender det endelig antal aktive i klasserne, så sæt X ved alle datoer).

DM køres efter ETPC’s regelbog. Regelbogen, der kun forefindes på engelsk, kan rekvireres af alle danske teams (1 pr traktor) i seneste udgave ved henvendelse hos bestyrelsen.

Der kan blive foretaget kontrol af slagvolumen på Pro- og Farm Stock traktorerne og der kan blive udtaget brændstofprøver.

Efter DM-tilmeldingerne er kommet ind vil det endelige program for dagene blive fastlagt. Det er muligt at der efter den endelige tilmelding vil blive gjort yderligt for at spare tid. Yderligere information om dette på kørermødet i marts.

Da der er planlagt en Eurocup i Tyskland søndag den 11. september køres der ikke DM i Superstock ved stævnet i Aars lørdag den 10. september 2022.

Tractorpulling og miljøet.

Til sæson 2022 har DTP i samarbejde med EcoTree købt og plantet 520 træer på Thy, dette gør at sporten er Co2 kompenseret mindst 30 år frem, for at indikere dette for omverdenen får vi lavet nogle klistermærker som alle DM tilmeldte tractorer skal køre med på tractoren, mærket skal placeres på et synligt sted så vi kan sprede budskabet mest muligt, det er til enhver tid det enkelte teams ansvar at dette mærke er på tractoren og holdes rent og pænt.

ALLE væsker skal opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis af de enkelte teams.

Restriktioner

Dansk Tractor Pulling´s årsmøde har bestemt, at publikum ikke må medbringe øl og anden spiritus ved DTP´s stævner.  Derfor henstilles kraftigt til at man ikke tager sine egne øl med på tilskuervoldene!! Ligeledes henstilles der til at teamene kun har øl med til eget forbrug og ikke deler- /-sælger ud til andre.

Vi vil her også lige henlede opmærksomheden på at der SKAL være presenning under traktoren både i åben- og lukket ryttergård. Dette er ikke kun for at ”være efter” traktorerne, men fordi der er nogle offentlige myndigheder der ”holder øje” med at vi overholder netop denne regel. 
Af forsikringsmæssige årsager vil der i også i år være fokus på reglen omkring deltagelse i ikke-DTP-arrangementer, det er til en hver tid teamets ansvar at undersøge om et arrangement samt slæden er godkendt af DTP. (Kap. 1, afsnit B, stk. A §2 i regelbogen). Husk at give besked til bestyrelsen ved deltagelse i stævner som ikke er DTP samt udstillinger.

DTP ønsker ikke Tractor Pulling og spiritus blandet sammen. Derfor vil udvalget tilse at regelbogens afsnit 10 A stk. 5, overholdes. f.eks. ved en alkohol test. Dette gælder for ALLE som opholder sig på banearealet, mens der køres.

Der kan blive taget stikprøvevis alkohol test, der er nultolerance på det lukkede baneområde.

Alle der opholder sig i det lukkede område når der køres, kan blive afkrævet medlemsbevis, for at gøre dette muligt, vil der i år blive udsendt medlemskort til begge personer i et par medlemskab. Stævneledelsen kan dog dispensere for officials og pressefolk.

Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning og dermed mistes alle point + startpenge + bropenge + præmiepenge som traktoren har kørt ind under stævnet. 

Europamesterskabet

DTP´s bestyrelse har råderet over afbuds- og reservepladser til EM der i år afholdes i England.

Prøvetræk

Hvis der er teams der ønsker at der arrangeres prøvetræk i år bedes de henvende sig til stævneudvalget som så vil arbejde videre med dette, men omvendt vil man ikke bruge tid på at arrangere prøvetræk for 1 eller 2 tractorer, så vil man som alternativ prøve at finde et andet arrangement hvor man kan få lov at ”teste”, husk at give besked til stævneudvalget.

Der skal her gøres opmærksom på at der helst ikke synes traktorer til første afdeling af DM, så alle der skal deltage til DM i Brande skal helst synes inden de møder op. 

1-dags entrébillet gældende ved de DM’er der arrangeres af lokalforeninger samt Eurocup

Teams kan rekvirere billetter som kan bruges ved disse arrangementer. Disse billetter er fortløbende nummereret og disse numre bliver registreret inden udleveringen, herved er det muligt at sende en regning til det pågældende team, hvis en billet indløses. Disse afregnes til ”medlemsprisen” for det pågældende arrangement, og rekvireres ved henvendelse til stævneudvalget/bestyrelse.

Hjemmeside

På DTP’s hjemmeside er der et afsnit der omhandler tractor teams, og der vil blive lavet en opdateret oversigt over DM-tilmeldte traktorer med link til egen hjemmeside/Facebook side når tilmeldingsfristen er udløbet, husk at indsende oplysninger om tractor/team/transport. 

Køremøde inden sæsonstart

DTP’s bestyrelse har besluttet at der skal afholdes kørermøde to gange om året. Det ene afholdes inden sæsonstart, og det andet afholdes umiddelbart efter sæsonen. Disse møder er for alle AKTIVE teams i DM-Serien. Mødet inden sæsonstart vil blive afholdt fredag den 8. april 2022 klokken 19.00 hos Ole Bredahl, Møltrupvej 1, Timring, 7480 Vildbjerg. Husk tilmelding på tilmeld@tractorpulling.dk  senest 1. april 2022.