Til alle traktorteams i Dansk Tractor Pulling

                        

Hermed følger lidt information til den kommende sæson. Dels lidt opfriskning, dels nogle ændringer.

 

DM-tilmelding

DM-tilmeldingen ligger online på hjemmesiden under Info – DM tilmelding. Den skal udfyldes og derefter skal der betales i webshoppen for at deltage i Danmarksmesterskabet.

Beløbet der skal indbetales i alt 1500,- kr. som består af:

Tilmelding og regelbog fra ETPC (200,-) og syn (1300,-) af traktor. 

 

Beløbet skal indbetales via DTP’s webshop under Tilmelding/Syn –Tilmelding og syn af tractor og skal være indbetalt inden tractoren skal synes, således der kan fremvises kvittering til synsmanden. Syn af kobling vil kunne påbegyndes inden der er betalt, men ikke afsluttes.

Kopi af forsikringsdokumentation (påført DTP registreringsnr) skal indsendes senest 10/3-2018 på tilmeld@tractorpulling.dk.

 

Ved tilmelding senere end 5. marts forbeholder DTP sig retten til at afvise tilmeldingen under hensyntagen til afvikling af en DM afdeling inden for en fornuftig tidsramme. Ligeledes vil der kunne pålægges et ”tilmeldingsgebyr” på 200,-

 

Afmelding til et DM-stævne SKAL ske senest mandag før stævnet til Stævneudvalget, tlf. 60917529 eller 50539689, eller e-mail: su@tractorpulling.dk Hvis ikke, kan bestyrelsen vedtage, at der på ny skal indbetales 200,- kr. for at kunne deltage i DM.

 

Mødetidspunkt til DM

Hvis intet andet er meddelt, er mødetiden til DM-stævnerne 1½ time før officiel stævnestart, og klasserne vejes umiddelbart, inden de køres.

Hvert team har gratis adgang for 4 personer pr. traktor, som alle skal være medlem af DTP. Dette forudsætter selvfølgelig at traktoren deltager på dagen.

Køremøder til stævnerne

Vi gør opmærksom på, at der er MØDEPLIGT til kørermøderne ved DM stævnerne. Traktor kørere og evt. teamchefer skal være til stede under kørermødet som, hvis intet andet er meddelt på forhånd, afholdes én time før officielt starttidspunkt, ved VÆGTEN.

 

Start/ Transport/ præmiepenge (System 2017)

Der udbetales 200 kr. i startpenge.

Der udbetales ikke transportpenge

Der udbetales bropenge  (Storebælt) med 1500 kr.

Der udbetales præmiepenge efter DM point (efter min. 1000 tilskuere) og startpenge + bropenge (ved hele DM'er), efter eurocup i Brande. (bankoverførsel)

Der vil blive hensat 800 kr pr klasse for hver DM afdeling som tilskud til EM deltagere.

Efter 1000 tilskuere vil præmiepuljen blive forhøjet med 40,- pr tilskuer.

Overskud i tractor kassen vil blive udbetalt efter sidste DM og fordeles efter DM point.

Opgøres inden regnskabsårets afslutning medio august.


DM-point

DM-pointene fordeles som følger:

1.pl.=15p. 2.pl.=12p. 3.pl.=10p. 4.pl.=8p. 5.pl=7p. 6.pl.=6p. 7.pl.=5p. 8.pl.=4p 9.pl.=3p. 10.pl.=2p. 11.pl.=1p. Resterende pl.=0p.

 

Derudover gives der 5 hookpoint ekstra ved første og sidste DM-afdeling, til alle som er mødt frem og er synet og vejet. I tilfælde af havari på stævnedagen, opnås hookpoint i de klasser man er tilmeldt.

 

Danmarksmesterskabet (DM)

Der er planlagt et antal DM afdelinger + DM/EUROCUP som fremgår af medsendte foreløbige stævnekalender (der kan dog forekomme ændringer når vi kender det endelig antal aktive i klasserne, så sæt X ved alle datoer).

DM køres efter ETPC’s regelbog. Regelbogen, der kun forefindes på engelsk, kan rekvireres af alle danske teams (1 pr traktor) i seneste udgave til kørermødet d. 16. marts 2018 og derefter ved henvendelse hos bestyrelsen.

Der kan blive foretaget kontrol af slagvolumen på Pro- og Farm Stock traktorerne og der vil blive udtaget brændstofprøver.

Der vil igen i år blive kørt med 2 min. regel (ikke 3 min.)

Efter DM-tilmeldingerne er kommet ind vil det endelige program for dagene blive fastlagt. Det er muligt at der efter den endelige tilmelding vil blive gjort yderligt for at spare tid. Yderligere information om dette på kørermødet i marts.

ALLE væsker skal opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis af de enkelte teams.

Der vil blive taget alkohol test i 2018, da der er vedtaget nultolerance på det lukkede baneområde.

 

Ved Euro Cup i Brande vil der blive kørt efter Eurocup regler i alle klasser. Man kan ikke deltage ved ”Eurocup stævnet” med mindre man tidligere på året har været til et stævne og vist tilfredsstillende resultater (ingen prøvetrækkere ved Eurocup). Kontakt bestyrelsen ved spørgsmål.

 

Restriktioner

Dansk Tractor Pulling´s årsmøde har bestemt, at publikum ikke må medbringe øl og anden spiritus ved DTP´s stævner.  Derfor henstilles kraftigt til at man ikke tager sine egne øl med på tilskuervoldene!! Ligeledes henstilles der til at teamene kun har øl med til eget forbrug og ikke deler- /-sælger ud til andre.

Vi vil her også lige henlede opmærksomheden på at der SKAL være presenning under traktoren både i åben- og lukket ryttergård. Igen i år er der sat personale af til at kontrollere at dette overholdes. Dette er ikke kun for at ”være efter” traktorerne, men fordi der er nogle offentlige myndigheder der ”holder øje” med at vi overholder netop denne regel.
Af forsikringsmæssige årsager vil der i også i 2018 være fokus på reglen omkring deltagelse i ikke-DTP arrangementer, det er til en hver tid teamets ansvar at undersøge om et arrangement samt slæden er godkendt af DTP. (Kap. 1, afsnit B, stk. A §2 i regelbogen). Husk at give besked til bestyrelsen ved deltagelse i stævner som imkke er DTP dm samt udstiller.

Stævneudvalget ønsker ikke Tractor Pulling og spiritus blandet sammen. Derfor vil udvalget tilse at regelbogens afsnit 10 A stk. 5, overholdes. f.eks. ved en alkohol test. Dette gælder for ALLE som opholder sig på banearealet, mens der køres.

Alle der opholder sig i det lukkede område når der køres, kan blive afkrævet medlemsbevis, for at gøre dette muligt, vil der i år blive udsendt medlemskort til begge personer i et par medlemskab. Baneledelsen kan dog dispensere for officials og pressefolk.

Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning og dermed mistes alle point + startpenge + bropenge + præmiepenge som traktoren har kørt ind under stævnet.

 

Europamesterskabet

DTP´s bestyrelse har råderet over afbuds- og reservepladser til EM der i år afholdes i Sverige. Det betyder, at hvis en udtaget traktor ikke vil/kan deltage, samt hvis DTP får nogle reserve traktorer med, er det DTP´s bestyrelse der afgør, hvem der skal med.

 

Prøvetræk

Der vil i år blive afholdt prøvetræk en eller to uger før 1. DM, nærmere besked om dette på kørermødet. Tractorer der ikke er synet inden prøvetrækket skal synes denne dag, efter aftale. Der skal her gøres opmærksom på at der helst ikke synes traktorer til første afdeling af DM, så alle der skal deltage til DM i Brande skal helst synes inden de møder op.

 

1-dags entrébillet

Teams kan rekvirere billetter som kan bruges ved alle arrangementer. Disse billetter er fortløbende nummereret og disse numre bliver registreret inden udleveringen, herved er det muligt at sende en regning til det pågældende team, hvis en billet indløses. Disse afregnes til ”medlemsprisen” for det pågældende arrangement, og rekvireres ved henvendelse til stævneudvalget. Det er dog ikke alle arrangører, der modtager disse billetter.

 

Hjemmeside

På DTP’s hjemmeside er der et afsnit der omhandler tractor teams, og der vil blive lavet en opdateret oversigt over DM-tilmeldte traktorer med link til egen hjemmeside/Facebook side når tilmeldingsfristen er udløbet.

Køremøde inden sæson start

DTP’s bestyrelse har besluttet at der skal afholdes kørermøde to gange om året. Det ene afholdes inden sæsonstart, og det andet afholdes umiddelbart efter sæsonen. Disse møder er for alle AKTIVE teams i DM-Serien. Mødet inden sæsonstart vil blive afholdt fredag den 16. marts klokken 19.00 på Hotel Dalgas i Brande. Husk tilmelding på tilmeld(at)tractorpulling.dk senest 5. marts 2018